Jaakkola Sales Consulting auttaa pieniä ja keskisuuria yrityksiä myynnin kehittämisessä. Etsimme asiakkaasi, rakennamme myynti- ja jakelukanavat sekä pidämme huolta myynnin seurannasta ja kehittämisestä.

Lisäksi toimitamme myynnin työkalut tai optimoimme jo käytössä olevat työkalut.

 • Prosessin läpivienti vie tyypillisesti 2-6 kk.
 • Tavoite on että yrityksen oma myyntiorganisaatio ottaa myynnin ja myynnin johdon haltuunsa mahdollisimman nopeasti.
 • Tekemisemme perustuu konkreettiseen työntekoon myynnin ja asiakkaiden parissa. Seminaarit ja strategioiden luominen on sivuosassa.
 • Tavoitteena on saada yrityksellenne mahdollisimman nopeasti liikevaihtoa ja luoda kestävät toimintamallit.
 • Markkinointiin, brändäykseen ja rekrytointiin liittyvät toimenpiteet hoidamme pitkälti yhteistyökumppaneidemme avulla.

Myynnin johtamispalvelut

Myyjien vastuualueiden määritys:

Määritämme myyjille esim maavastuut tai tuotevastuut jotka sopivat yrityksen tavoitteisiin ja myyjien henkilökohtaisiin ominaisuuksiin ja heidän kokemukseensa.

Myyntikokousten veto:

Teemme agendat ja johdamme kokoukset sekä seuraamme sovittujen asioiden etenemistä, tavoitteena myynti.

Myyntitavoitteiden asettaminen ja seuranta:

Sovimme yhdessä yrityksen johdon kanssa millaiset myynnilliset tavoitteet yritykselle asetetaan ja pilkomme ne pienemmiksi ajallisesti ja myyjäkohtaisesti.

Rekrytoinnit:

Jos yrityksen henkilöstöstä ei löydy soveltuvia myyjiä tai heitä on liian vähän osallistumme rekrytointiprosessiin määrittelemällä hakuprofiilin ja osallistumalla haastatteluihin. Emme ole kuitenkaan varsinainen henkilöstökonsulttiyritys - ne palvelut tuotamme alihankintana.

Työtapojen kehittäminen:

Luomme ja ajamme sisään yritykseen systemaattiset ja tehokkaat toimintatavat, joilla myynti saadaan toimimaan.

Tiimin motivointi ja koulutus:

Luomme tarvittavat kannustinjärjestelmät tai muut vastaavat. Tarvittaessa koulutamme myyjät.

CRM-järjestelmän käyttöönotto ja koulutus sekä linkitys tarjoustyökaluihin:

 • - Sopivan CRM (Customer Relationship Manager) eli Asiakkuudenhallintajärjestelmän valinta
 • - Järjestelmän käyttöönotto ja asetukset
 • - Integrointi yrityksen muihin järjestelmiin ja www-sivuille liidien syöttöä varten
 • - Koulutus
 • - Tarjoustyökalupohjien teko ja tarjoustyökalun käyttöönotto sekä koulutus
 • - Hinnastojen integrointi
 • - Tarvittaessa käytön seuranta

Myynnin työkalut

01

CRM-järjestelmän käyttöönotto:

keskeinen osa tehokasta työtä on asiakkaiden tietojen hallinta ja myynnin seurannan työkalut. Teemme tarvittavat järjestelmien asetukset ja käyttöönotot, jotta työkalut saadaan käyttöön nopeasti

02

Hinnastot, katelaskelmat:

Mikäli yrityksellä ei ole hinnastoa, tietoa kulurakenteesta tai ne ovat puutteelliset, selvitämme ne ja teemme valitulle alustalle hinnastot. Yleensä nämä linkitetään tarjouspohja-työkaluihin.

03

Tarjouspohjat ja –työkalut:

Yksinkertaisimmillaan tarjouspohja on Word-ohjelmalla tehty pohja, tarvittaessa linkitämme ohjelmat CRM-järjestelmään ja teemme valmiit tarjouspohjat myyjille.

04

Intro emailit ja cold call -mallit asiakaskontaktointiin:

asiakkaiden ensikontaktointia varten on tarpeen olla pohja jolla lähestyminen tehdään. Teemme nämä pohjat ja tarvittaessa osallistumme itse niiden käyttämiseen.

Alkuun  
 • Myyntisuunnitelma

 • Kilpailijakartoitus:
  Etsimme kilpailijat ja teemme lyhyet vertailut kilpailijoihin myynnin edistämiseksi.
 • Liikevaihtomallin etsintä:
  Määrittelemme yhdessä yrityksen johdon kanssa miten yrityksen liikevaihtomalli luodaan.
 • Asiakassegmenttien etsintä:
  Mikäli yritykselle ei ole selvää mikä on myynnin kohderyhmä tai valittu ryhmä ei tunnu toimivan, kartoitamme soveltuvat potentiaaliset asiakkaat ja teemme jaon missä järjestyksessä asiakassegmenttejä kontaktoidaan ja miten.
 • Jakelijaverkostot:
  Määrittelemme jakelijalle profiiliin ja etsimme jakelijoita. Ulkomailla käytämme yhteistyökumppaneita kuten Finpro ja omia kontaktejamme. Teemme valittujen jakelijoiden kanssa sopimukset toiminnasta.
 • Raportointikäytännöt:
  Teemme myynnin raportointikäytännöt ja statistiikat yrityksen johdolle ja hallitukselle.
 • Rahoituksen hakeminen:
  Voimme tarvittaessa myös osallistua yrityksen kasvurahoituksen hankintaan myymällä yritystä vaikkapa enkelisijoittajille.

Käytännön myyntityö:

01

Cold calling ja emailit:

Teemme näitä päivittäin.

02

Messut tai muut vastaavat tapahtumat:

Osallistumme messujen tavoiteasetteluun ja järjestelyihin sekä jalkaudumme itse messuille asiakkaiden pariin.

03

Tarjousten tekeminen:

Teemme tarjouksia ja kontaktoimme asiakkaita. Seuraamme tarjouspalautetta ja pyrimme clousaamaan kaupan.

04

Asiakaskäynnit:

Järjestämme asiakastapaamisia ja osallistumme niihin.

05

Kauppojen clousaaminen:

Koko toiminnan päämäärä on saada kauppa kotiutettua niin pian kuin mahdollista.

Sulje X

Jaakkola Sales Consulting -

käynnistämme myyntisi.

Timo Jaakkola
+358 50 4127672
+1 443 703 8008
timo.jaakkola@jsc-consulting.fi